0908.567.383GP Khách Sạn

Category Archives: Kiến Thức

Kiểm nghiệm định kỳ sau khi tự công bố sản phẩm

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục Tự công bố sản phẩm thì sẽ luôn chịu sự giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế tại địa phương về việc kiểm nghiệm định kỳ thông qua các cuộc thanh tra đột xuất tại cơ sở […]